Jak określić powierzchnię netto domu jednorodzinnego?

Powierzchnię netto domu jednorodzinnego określamy zgodnie z normą PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
powierzchnia netto

Powierzchnia netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające (w tym również takie przez które nie można przejść).

Pnk = Pck – Pk
Pnk – powierzchnia netto kondygnacji
Pck – powierzchnia całkowita kondygnacji
Pk – powierzchnia konstrukcji (dla danej kondygnacji)

Dla powierzchni netto stosuje się takie same zasady podziału ze względu na zamknięcie i przekrycie kondygnacji, jak dla powierzchni całkowitej i powierzchni wewnętrznej.


Powierzchnia netto liczona jest w następujących wariantach:

 • zamknięte i przekryte ze wszystkich stron do pełnej wysokości (np. ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
 • nie zamknięte ze wszystkich stron do pełnej wysokości (np. barierkami, balustradami) i przekryte (np. loggie, balkony przekryte, krużganki),
 • ograniczone elementami budowlanymi (np. poręczami, osłonami) ale nie przekryte (np. nieprzekryte balkony, tarasy)

Sposoby obliczania powierzchni netto kondygnacji:

 • jeżeli w obrębie jednej kondygnacji znajdują się pomieszczenia o różnych wysokościach to dla każdej wysokości należy oddzielnie obliczać powierzchnie netto.
 • wymiary liniowe do obliczania powierzchni netto kondygnacji mierzy się na poziomie posadzki po konturze wewnętrznym przegród budynku lub wyodrębnionej powierzchni budynku (o zmiennej wysokości), z uwzględnieniem tynków, balustrad, okładzin, bez odliczania listew przypodłogowych progów, cokołów, itp.
 • powierzchnię podaje się w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku,
 • powierzchnię wyznacza się oddzielnie dla każdej kondygnacji.

Do powierzchni kondygnacji netto wlicza się:

 • elementy demontowalne, np. rury, kanały lub ścianki działowe.

Do powierzchni kondygnacji netto nie wlicza się:

 • rzutu otworów na okna i drzwi
 • rzutu otworów nisz w ściankach zewnętrznych
 • powierzchni, przez które można przejść, w tym również powierzchni o wysokości < 1,90 m
 • ścianek działowych trwałych i ścian wewnętrznych niekonstrukcyjnych

Podział powierzchni kondygnacji netto:

 • powierzchnia usługowa
 • powierzchnia użytkowa
 • powierzchnia ruchu

Powierzchnia netto kondygnacji i powierzchnia przegród wewnętrznych, do której w myśl normy i przepisów zaliczają się również powierzchnie o wysokości < 1,90 m tworzą w sumie powierzchnię wewnętrzną kondygnacji.

Podsumowując, należy przyjąć, że wszystkie pomieszczenia w domu jednorodzinnym zaliczamy do powierzchni netto budynku. Musimy również pamiętać, że przyjmujemy tylko te pomieszczenia lub ich części, których wysokość wynosi minimum 1,90 m. Do powierzchni netto zaliczamy również powierzchnie zajęte przez szafy wnękowe oraz powierzchnie balkonów, logii i tarasów.


Powierzchnie stwarzające problemy obliczeniowe.

Powierzchnie o wysokości < 1,90 m. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 72 „Przestrzeni i wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia.” Powierzchnie niższe niż 1,90 m nie należy zatem wliczać do powierzchni netto (wliczamy ją do powierzchni konstrukcji).

Powierzchnie zajęte przez szafy wnękowe wlicza się do powierzchni użytkowej podstawowej lub pomocniczej (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, w którym się znajdują), gdy wysokość tych powierzchni jest ≥ 1,90 m i gdy inne przepisy (nadrzędne) nie stanowią inaczej. W związku z tym, że powierzchnia użytkowa jest częścią powierzchni netto dlatego powierzchnie zajęte przez szafy wnękowe zaliczamy do powierzchni netto.

Balkon i taras zalicza się do powierzchni użytkowej pomocniczej, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej lub zgodnie z przeznaczeniem budynku należy je zaliczyć do innej powierzchni. W związku z tym, że powierzchnia użytkowa jest częścią powierzchni netto dlatego powierzchnie zajęte przez szafy wnękowe zaliczamy do powierzchni netto. Antresola zalicza się do powierzchni netto. Jej powierzchnia należy do danej powierzchni wg swojego przeznaczenia. Jeżeli antresola położona jest w pomieszczeniach, których powierzchnię zaliczamy do powierzchni użytkowej to powierzchnię antresoli zaliczamy do powierzchni użytkowej. Trzeba jednak pamiętać, że do powierzchni użytkowej antresoli przyjmuje się tylko powierzchnię o wysokości ≥ 1,90 m.


Zasady obmiaru

Pole powierzchni poziomych oblicza się zgodnie z rzeczywistymi wymiarami. Pola płaszczyzn nachylonych wyznacza się natomiast na podstawie wymiarów ich rzutu poziomego.

Wewnętrzne wymiary liniowe budynku lub jego części zdejmuje się na poziomie podłogi, w świetle wykończonych elementów zamykających, bez odliczania cokolików i listew przyściennych.

Pole powierzchni podajmy w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np. 63,38 m2).

Waszym zdaniem

Co jest zazwyczaj większe?

Dziękujemy za głosowanie!
powierzchnia użytkowa
57%
powierzchnia netto
43%