Jak określić powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego?

Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego określamy zgodnie z normą PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
alt

Powierzchnię użytkową budynku dzielimy na powierzchnię użytkową podstawową i powierzchnię użytkową pomocniczą.

Powierzchnia użytkowa podstawowa służy ściśle spełnianiu potrzeb wyznaczonych budynkowi zgodnie z projektem. Powierzchnie te nie muszą być zamknięte i przekryte. Dla domu jednorodzinnego do powierzchni użytkowej podstawowej zaliczamy pokoje, sypialnie, salony.

Powierzchnia użytkowa pomocnicza spełnia funkcję służebną wobec powierzchni użytkowej podstawowej i nie wiąże się wprost ze spełnianiem funkcji wyznaczonych budynkowi zgodnie z projektem. Dla domu jednorodzinnego do powierzchni użytkowej pomocniczej zaliczamy kuchnię, łazienkę, wc, spiżarkę, pomieszczenia gospodarcze, schody, magazyn opału, garaż. Do powierzchni użytkowej pomocniczej zaliczamy również powierzchnię logii, balkonów i tarasów.

Całą powierzchnię kotłowni zaliczamy do powierzchni usługowej, jeśli zgodnie z projektem pomieszczenie to ma spełniać tylko i wyłącznie powyższą funkcję. W przypadku, gdy piec grzewczy położony jest w pomieszczeniu gospodarczym, do powierzchni usługowej zaliczymy powierzchnię zajętą przez piec, a resztę tego pomieszczenia zaliczymy do powierzchni użytkowej pomocniczej.

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się:

  • rzutu otworów na okna i drzwi,
  • rzutu otworów nisz w ścianach zewnętrznych,
  • powierzchni, przez które nie można przejść, w tym również powierzchni o wysokości < 1,90m,
  • ścianek działowych trwałych i ścian wewnętrznych niekonstrukcyjnych.

Podsumowując, należy przyjąć, że wszystkie pomieszczenia w domu jednorodzinnym - oprócz kotłowni - zaliczamy do powierzchni użytkowej budynku. Musimy również pamiętać, że przyjmujemy tylko te pomieszczenia lub ich części, których wysokość wynosi minimum 1,90 m. Do powierzchni użytkowej zaliczamy również powierzchnie zajęte przez szafy wnękowe oraz powierzchnie balkonów, logii i tarasów.


Powierzchnie stwarzające problemy obliczeniowe.

Powierzchnie o wysokości < 1,90 m. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 72 „Przestrzeni i wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia.” Powierzchnie niższe niż 1,90 m nie należy zatem wliczać do powierzchni użytkowej (wliczamy ją do powierzchni konstrukcji).

Powierzchnie zajęte przez szafy wnękowe wlicza się wg normy do powierzchni użytkowej podstawowej lub pomocniczej (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, w którym się znajdują), pod warunkiem, że wysokość tych powierzchni będzie ≥ 1,90 m i że inne przepisy (nadrzędne) nie stanowią inaczej.

Balkon, taras zalicza się do powierzchni użytkowej pomocniczej, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej lub zgodnie z przeznaczeniem budynku należy je zaliczyć do innej powierzchni.

Antresola zalicza się do powierzchni całkowitej. Jej powierzchnia należy do danej powierzchni wg swojego przeznaczenia. Jeżeli antresola położona jest w pomieszczeniach, których powierzchnię zaliczamy do powierzchni użytkowej to powierzchnię antresoli zaliczamy do powierzchni użytkowej. Należy oczywiście pamiętać o tym, że do powierzchni użytkowej antresoli przyjmujemy tylko powierzchnię o wysokości ≥ 1,90 m.


Zasady obmiaru

Pole powierzchni poziomych oblicza się zgodnie z rzeczywistymi wymiarami. Pola płaszczyzn nachylonych wyznacza się natomiast na podstawie wymiarów ich rzutu poziomego.

Wewnętrzne wymiary liniowe budynku lub jego części zdejmuje się na poziomie podłogi, w świetle wykończonych elementów zamykających, bez odliczania cokolików i listew przyściennych.

Pole powierzchni podaje się w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np. 75,26 m2).

Waszym zdaniem

Czy wg ciebie powierzchnia garażu powinna być przyjmowana do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego podawanej w ogłoszeniach?

Dziękujemy za głosowanie!
Tak
67%
Nie
33%